Dane osobowe

Szanujemy prawo do ochrony danych osobowych naszych użytkowników, współpracowników, kontrahentów i partnerów. W związku z tym, chcemy przedstawić Państwu najważniejsze zasady ochrony danych osobowych funkcjonujące w Fundacji Adamed.

 

Kim jest Administrator Danych Osobowych?

Zgodnie z art. 13 i art. 14 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO) informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Adamed z siedzibą przy ul. Karowej 31A, 00-324 Warszawa.

Administrator Danych osobowych przed rozpoczęciem czynności przetwarzania danych osobowych każdorazowo identyfikuje cel, podstawę prawną do ich przetwarzania oraz określa okres retencji danych. Państwa dane osobowe przetwarzane są:

 • ze względu na realizację umowy, która wiąże Państwa z Administratorem, lub działania niezbędne do jej zawarcia (Art. 6 ust. 1 lit b),
 • ze względu na wymagania prawne, do których przestrzegania zobligowany jest Administrator (Art. 6 ust. 1 lit c),
 • ze względu na prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora (Art. 6 ust. 1 lit f),
 • na podstawie uzyskanej od Państwa zgody (Art. 6 ust. 1 lit a).

Każdorazowo dokładamy wszelkich starań by zostali Państwo poinformowani o celu przetwarzania danych osobowych, podstawie prawnej tego przetwarzania, okresie retencji danych i wszystkich innych informacjach wymaganych przez RODO w ramach realizacji obowiązku informacyjnego.

Jeżeli mają Państwo pytania lub wątpliwości w zakresie ochrony Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt poprzez wskazany adres poczty elektronicznej. Z przyjemnością udzielimy szczegółowych informacji.

 

Kim jest Inspektor Ochrony Danych?

Inspektor Ochrony Danych został powołany na podstawie art. 37 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Inspektorem Ochrony Danych Fundacji Adamed jest Daniel Grudzień.

Inspektor Ochrony Danych w ramach realizowanych zadań dba o ochronę praw i wolności osób, których dane osobowe są przetwarzane. Osoby te mogą więc zwrócić się do Inspektora Ochrony Danych we wszelkich sprawach związanych z ich danymi osobowymi w zakresie w jakim dane te są przetwarzane.

 

Jakimi sprawami zajmuje się Inspektor Ochrony Danych?

Inspektor Ochrony Danych weryfikuje prawidłowość przetwarzania danych osobowych w organizacji. W ramach swoich działań jest również punktem kontaktowym dla wszelkich zgłoszeń związanych z ewentualnymi nieprawidłowościami w przetwarzaniu danych osobowych. Do Inspektora Ochrony Danych można się więc zwrócić, jeżeli w Państwa opinii doszło do naruszenia ochrony danych osobowych w którymkolwiek z podmiotów Adamed. Inspektor Ochrony Danych jest również podmiotem, do którego należy adresować żądania o realizację przysługujących praw.

 1. Prawa te dotyczą w szczególności:
 2. Prawa dostępu do danych osobowych,
 3. Prawa do ich sprostowania,
 4. Prawa do usunięcia danych osobowych (“prawo do bycia zapomnianym”),
 5. Prawa do ograniczenia przetwarzania,
 6. Prawa do przenoszenia danych osobowych,
 7. Prawa do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
 8. Prawa do sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania,
 9. Prawa do zawiadamiania o wystąpieniu naruszenia w ochronie danych osobowych.

Jaki jest tryb procedowania Państwa wniosku?

Wniosek może być złożony za pośrednictwem wybranego pracownika Administratora Danych Osobowych lub bezpośrednio do Inspektora Ochrony Danych. Jego rozpatrzeniem zajmiemy się niezwłocznie. Jeżeli realizacja wniosku będzie trwała dłużej niż miesiąc o przedłużeniu terminu udzielenia odpowiedzi zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem. Takie przedłużenie jest możliwe z uwagi na złożoność żądania lub liczbę złożonych wniosków.

Jeżeli wniosek nie pozwala na Państwa jednoznaczną identyfikację lub jest niejasny, Inspektor Ochrony Danych skieruje do Państwa prośbę o jego uzupełnienie w terminie jednego miesiąca od wpływu wniosku.

Jeżeli wniosek zostanie złożony w formie elektronicznej, dalsza korespondencja będzie prowadzona również w tej formie, jeżeli okaże się to możliwe. W innych przypadkach o sposobie rozpoznania wniosku zostaną Państwo poinformowani w formie pisemnej, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

Rozpatrzenie wniosku jest wolne od opłat. Jeżeli jednak żądanie jest nieuzasadnione lub często powtarzane, Administrator Danych Osobowych może nałożyć uzasadnioną opłatę, uwzględniającą rozsądne koszty administracyjne związane z rozpoznaniem wniosku, komunikacją i przeprowadzeniem wnioskowanych operacji lub odmówić rozpoznania wniosku.

 

Jak skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych?

Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się:

 • elektronicznie na adres e-mail iod@fundacjaadamed.pl,
 • w formie pisemnej poprzez kontakt na właściwy adres siedziby Administratora Danych Osobowych.